Genus Plectranthias


Author: Bray, D.J. 2021

Cite this page as:
Bray, D.J. 2021, Plectranthias in Fishes of Australia, accessed 20 Jul 2024, https://fishesofaustralia.net.au/Home/genus/1180

References


Gill, A.C., Pogonoski, J.J., Moore, G.I. & Johnson, J.W. 2021. Review of Australian species of Plectranthias Bleeker and Selenanthias Tanaka (Teleostei: Serranidae: Anthiadinae), with descriptions of four new species. Zootaxa 4918(1): 1-116. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4918.1.1